همایش زن و روابط عمومی

تماس با ما


برگزارکننده: موسسه کارگزار روابط عمومی
دبير همايش: زهرا بابازادگان


تلفن های تماس: ٠٩١٢١٩٣٨٤١٩ -
88617577 ـ 88617576
پايگاه اينترنتي: www.prwomen.ir -www.shara.ir-www.icpr.ir

 

پست الکترونيک: kargozar80@yahoo.com - info@prwomen.ir