نظرسنجی

خلاصه نتایج نظرسنجی از شرکت کنندگان در همایش ملی «زن و روابط عمومی»

 

-      اکثر شرکت کنندگان از طریق دعوتنامه از برگزاری همایش زن و روابط عمومی مطلع شدند.

-      اکثر قریب به اتفاق شرکت کنندگان نحوه اطلاع رسانی و تبلیغات انجام شده در مورد همایش را بسیار خوب و خوب ارزیابی کردند.

-      بیشتر شرکت کنندگان در نظرسنجی به وب سایت همایش مراجعه کردند. تعدادی هم از وجود وب سایت اظهار بی اطلاعی کردند.

-      مراجعه کنندگان به وب سایت همایش، آن را خوب ارزیابی کردند.

-      به نظر نیمی از شرکت کنندگان، اجرای برنامه ها طبق جدول زمان بندی بود.

-      اکثریت قریب به اتفاق شرکت کنندگان امکان ارتباط با مسئولین اجرایی همایش قبل و هنگام همایش بسیار خوب و یا خوب ارزیابی کردند.

-      شرکت کنندگان از پذیرایی ناهار  و میان وعده رضایت کامل داشتند.

-     تقریبا همه شرکت کنندگان سطح علمی سخنرانی ها، تسلط ارایه دهنده بر موضوع و ارایه یافته های جدید در سخنرانی ها را بسیار خوب و یا خوب ارزیابی کردند.

-     نیمی از شرکت کنندگان از کیفیت ارایه سخنرانی، فرصت پرسش و پاسخ و تنوع موضوعات ارایه شده، رضایت داشتند این در حالی است که تعدادی دیگر این بخش ها را متوسط ارزیابی کردند.

-     از نظر شرکت کنندگان زمان برگزاری همایش مناسب بود.

-     به نظر شرکت کنندگان ارایه سخنرانی های سخنرانان کلیدی، بهترین بخش همایش را تشکیل می داد و مهم ترین ضعف همایش در قطع ناگهانی کلیپ همایش بود.

-     خوشبختانه اکثر شرکت کنندگان این همایش را در مجموع بسیار خوب و خوب ارزیابی کردند.

 

پیشنهادها

- دعوت از اساتید و صاحبنظران خارجی و یا ایرانیان مقیم خارج از کشور

- دعوت از تعداد بیشتری از اساتید و صاحبنظران مرد حوزه روابط عمومی

- تشکیل کارگروه روابط عمومی

- تشکیل جلسات ماهیانه توسط اعضای حاضر در همایش

- استفاده بیشتر از تجربیات مدیران روابط عمومی