مقالات برتر
 

مقالات برتر نخستین همایش زن و روابط عمومی


رتبه اول: جناب آقای سهراب رشتیانی كارشناس ارشد محترم مديريت آموزشي از دانشگاه علامه طباطبايي
عنوان مقاله: بررسی موانع و مشکلات ارتقای زنان در مسئولیت های مدیریتی با تاکید بر روابط عمومی سازمان ها

رتبه دوم: سرکار خانم صدیقه محمد بیگی کارشناس ارشد محترم پژوهشگری اجتماعی شهرداری منطقه 19
عنوان مقاله: راهکارهای حضور موثر زنان در عرصه فعالیت های روابط عمومی

رتبه سوم: سرکار خانم محبوبه رنجبر دانشجوی محترم دکترای علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
عنوان مقاله: شناسایی عوامل و شیوه های موثر در توانمند سازی زنان و اشتغال آنان در روابط عمومی
 

رتبه چهارم: سرکار خانم معصومه ابراهیمی کارشناس ارشد محترم مطالعات زنان
عنوان مقاله: مدیریت زنان در روابط عمومی؛ رویکردی استراتژیک