پدر علم فناوری اطلاعات ایران

موضوع سخنرانی: جایگاه زن در توسعه روابط عمومی هزاره سوم

 

 

دریافت بیوگرافی

 

 

دکتر شهیندخت خوارزمی

مشاور و عضو هیئت علمی کارشناسی ارشدسازمان مدیریت صنعتی

عضو هیئت مؤسس و نایب‌رییس انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی
موضوع سخنرانی: فضای مجازی، زنان و روابط عمومی

 

 

دریافت بیوگرافی

 

 

دکتر اعظم راودراد 
استاد تمام گروه ارتباطات دانشگاه تهران

موضوع سخنرانی: زن و روابط عمومی

 

 

دریافت بیوگرافی