کمیته علمی
 

اعضای کمیته علمی نخستین همایش زن و روابط عمومی


1- سرکار خانم دکتر مهدخت بروجردی علوی دبیر محترم کمیته علمی همایش زن و روابط عمومی
2- سرکار خانم دکتر مهناز رونقی عضو محترم کمیته علمی همایش زن و روابط عمومی
3- سرکار خانم دکتر بیتا شاه منصوری عضو محترم کمیته علمی همایش زن و روابط عمومی
4- سرکار خانم دکتر شهناز هاشمی عضو محترم کمیته علمی همایش زن و روابط عمومی
5- سرکار خانم دکتر صدیقه ببران عضو محترم کمیته علمی همایش زن و روابط عمومی
6- سرکار خانم دکتر نسیم مجیدی عضو محترم کمیته علمی همایش زن و روابط عمومی
7- سرکار خانم دکتر حوریه دهقان شاد عضو محترم کمیته علمی همایش زن و روابط عمومی
8- سرکار خانم دکتر فرحناز مصطفوی عضو محترم کمیته علمی همایش زن و روابط عمومی
9- سرکار خانم دکتر معصومه تقی زادگان عضو محترم کمیته علمی همایش زن و روابط عمومی
10- سرکار خانم دکتر الهه قوام زاده عضو محترم کمیته علمی همایش زن و روابط عمومی
11- سرکار خانم محبوبه رنجبر عضو محترم کمیته علمی همایش زن و روابط عمومی