گواهی‌نامه

گواهي شرکت در همايش

 

با توجه به اعتبار و جايگاه اين همايش به شرکت کنندگاني که در همايش حضور کامل داشته باشند، گواهي شرکت در همايش با آرم:
- موسسه کارگزار روابط عمومی

- انجمن کارگزاران مسلمان روابط عمومی

- انجمن بین المللی روابط عمومی

 

اعطا می شود.