اخبار سایت
انتشار سالنامه تخصصي روابط عمومي
۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۵

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- سالنامه تخصصي روابط عمومي ايران (1396هفتمين شماره از آن توسط انتشارات كارگزار روابط عمومي در قطع خشتي با طراحي خوب و نفيس به صورت كاملا تخصصي در حوزه روابط عمومي منتشر مي شود.

مشخصات سالنامه
در اين سالنامه مخاطب با كامل ترين روزنگار و وقايع، مناسبت ها و رويدادهاي حوزه روابط عمومي مواجه مي شود كه منطبق بر دانايي محوري بوده و با رويكردي آموزشي به ارايه نكات كاربردي و موردنياز اعضاي خانواده روابط عمومي كشور پرداخته شده است.

محتواي سالنامه تخصصي روابط عمومي1396
«چراغ راه» سالنامه در برگيرنده سخنان ائمه، بزرگان، اساتيد و كارشناسان ارتباطات و روابط عمومي است كه منتقل كننده انديشه ها و پيام هايي كوتاه اما گيرا در حوزه وسيع روابط عمومي مي باشد. در بخش «روزنگار» به صورت تيتروار به وقايعي كه در سال هاي گذشته در حيطه روابط عمومي ها از جمله نشست ها، قوانين، تولد بزرگان و ... اشاره مي كند.

اگر به دنبال متن آيين نامه ها، بخشنامه ها، آشنايي با كتاب هاي روابط عمومي در سال هاي دور، بررسي همايش ها و جشنواره ها و به طور كل اطلاعاتي از رويدادهاي مهم روابط عمومي هستيم بايد «در تاريخ» جستجو كنيم.

در بخش پاياني سالنامه به معرفي تازه ترين كتاب هاي روابط عمومي كه توسط انتشارات كارگزار روابط عمومي به چاپ رسيده است.

به طور كل مي توان گفت: سالنامه داراي مطالب و بحث هاي آموزشي، پژوهشي در قالب اطلاع رساني جهت رساندن پيام هاي روابط عمومي ايران و جهان است.

برخي محتواي ديگر سالنامه بشرح زير است:
- روزنگار روابط عمومي ايران
- روابط عمومي ايران از نگاه صاحب نظران، مديران و كارشناسان
- آشنايي با رويدادهاي مهم روابط عمومي
- چكيده اي از مهم ترين انديشه هاي روابط عمومي
- ثبت نشان هاي افتخار حوزه روابط عمومي و ارتباطات در "سالنامه تخصصي روابط عمومي"
- معرفي تازه هاي نشر در سال 1396
- مطالب آموزشي و كاربردي از ايران و جهان
- ارائه مطالب پژوهشي در قالب اطلاع رساني

سالنامه تخصصي روابط عمومي با مطالب آموزشي و كاربردي كه دارد، مي تواند ساليان سال به عنوان كتابي مرجع در حيطه دانش روابط عمومي از آن بهره جست.

نشاني پخش
تلفن: 88617576-88617577
نمابر: 88602308 تلفن همراه: 09121938419