مقالات
گروه مقاله : ادبیات
مديران زن در روابط عمومي

۳ / ۱۱ / ۱۳۹۵


شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- تعداد كارشناسان و انديشمندان زن در حوزه روابط عمومي رشد قابل ملاحظه‌اي داشته و عملكرد موفقيت‌آميز آنان باعث شده است حضور خاموش زنان در عرضه‌هاي علمي و حرفه‌اي نمود بيشتري يابد.

 

در پژوهشي كه در حوزه روابط عمومي در خصوص تجربيات زنان به عمل آمد، به موضوعاتي چون حقوق و تفاوت‌هاي شغلي، تمايز جنسي، اطلاعات و قدرت مديران در شركت‌ها، مهارت‌هاي تأثيرگذار مديريتي و توانايي‌هاي علمي در انجام پژوهش پرداخته شده است.


در اين مطالعه از سه عنوان اصلي استفاده شده است تا راحتتر بتوان مديريت را در روابط عمومي تشريح كرد. عناوين ياد شده عبارتند از:
الف – توصيف مديريت كه در گذشته ارائه شده است.
ب – انتصاب افراد، زيرا مديران از فرصت‌هاي بيشتري براي هدايت و رهبري برخوردارند.
ج – منصوب شدن به پست‌هاي مديريتي در سازمانهاي حرفه‌اي و اجتماعي.


مديران زن در روابط عمومي با مردم در درون يا برون از سازمان ارتباط برقرار كرده‌اند. آنان داراي تجربه هستند و مسئوليت‌ها را به ساير افراد در سازمان تفويض مي‌كنند. همچنين ممكن است در سازمان حرفه‌اي به پست‌هاي مديريتي منصوب شده باشند و براي ايفاي نقش مديريتي خود پاداش دريافت كنند.

 

زبان مديريت آنان به شيوه ارتباطات دروني اشاره كرد كه شبيه الگوي ارتباطات دوسويه است. زنان همچنين بر استفاده از راهكار انسان‌دوستانه در برخورد با گروه كاركنان زيردست تأكيد كردند. بخش تئوريك اين پژوهش شامل بروز عواملي است كه ممكن است نشانگر الگوي مديريت زنان در روابط عمومي باشد. بخش حرفه‌اي پژوهش نمايانگر راهبردهاي ارتباطات است كه رهبران زن از آنها در فرآيند مديريت استفاده مي‌كنند.

 

منبع: سایت همایش زن و روابط عمومی